Archanděl Anael

Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně.

Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.
Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.
Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc.

Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství.

To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.
Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země.

Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy.
Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.
Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.
V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným.

Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.
Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem.

Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm.

Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.
Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost.

Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí.

Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.