Archanděl Haniel

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku Vodnáře.

V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země.

Lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu, pokud se týká technického pokroku. Informace se rychlostí myšlenky pohybují po celé Zemi, čas ubíhá rychleji. Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin.

O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru.
Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje.

Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí.

Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila.
Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také.

Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření.

Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově.

Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami.

Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi.

Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.