Sluneční anděl

Tvůj osobní Sluneční anděl tě zdraví - velmi milovaná lidská bytosti. Mluvím za zde přítomné anděly Světla, kteří teď okolo tebe tvoří zlatou energii. Spirálovitě tě obepíná. Od nohou nahoru proudí daleko až nad tvou hlavu. Tato energie okolo tebe vytváří zvláštní ochranný prostor. Můžeš takovéto dění podpořit tím, že si to představíš svým vnitřním zrakem…
Já - tvůj anděl Slunce - zakotvím nyní - jestli souhlasíš - ještě hlouběji ve tvém jemně hmotném těle své frekvence Světla, lásky, blaha a zdraví. Prozářím tě svými energiemi a začínám nyní pomalu působit na tvé mentální tělo. Ono je jemně hmotný prostor frekvencí, který byl stvořen všemi našimi myšlenkami, které jsme si kdy mysleli. Přijmi s plnou důvěrou a láskou mé energie, které se nyní postarají o pořádek v prostoru tvého mentálního těla. Když se toto děje, pracujeme my, přítomní andělé Světla - na tvém vnějším JÁ.

Ve vnějším JÁ - vědomí člověka existují rozmanité obavy. Někdo má strach, že nesplní požadavky, které na něj klade sám život. Někdo má strach ze smrti. I když své obavy potlačuješ, přesto existují ve tvém podvědomí jako energie. Vyskytují se jako blokády ve tvém éterickém, astrálním a mentálním těle.
Andělé Světla dnes proniknou do prostoru tvého podvědomí a tyto blokády rozpustí. V těchto nevědomých prostorách jsou uloženy negativní zkušenosti z nynějšího života a z tvých dřívějších inkarnací jako disharmonie.

Dnes chceme tento potenciál strachu, který v tobě existuje jako nějaký druh samostatné bytosti, rozpustit. Prosíme tě proto, aby ses velmi vědomě postavil svému strachu, svým obavám.

Jestliže patříš k lidem, kteří cítí strach více v okolí srdce, tak se tam citově vmysli. Jestliže však pociťuješ strach ve sluneční pleteni, či někde jinde, tak spoj své pocity s tímto odpovídajícím prostorem. Tím usnadníš nám - andělům Světla - úkol vybudovat tam ozdravující energetické pole. Spolu s tvým osobním strážným andělem zapůsobíme nyní svým zářením lásky v těchto nekonečných prostorách tvého podvědomí.

Postav se nyní odvážně všem svým obavám a strachu a také těm, ke kterým si se nechtěl přiznat, protože se ti zdály být příliš mocnými. Uvědom si všechny bolesti, kterými jsi trpěl, všechna zranění, která ti kdy způsobily. Připusť, aby se ti zjevil všechen potlačovaný strach. Zkus jej spatřit ve svém těle a ne mimo něj, aby si jej zase nepotlačoval.

Popros anděly Světla, nechť nechají vytéci tyto proudy strachu z podvědomí do vědomí. Tvé celistvé bytí, tvé JA - prosí nyní bytost strachu, aby zcela vystoupila. Ze všech komor tvého podvědomí vytékají proudy strachu, manifestují se energeticky ve sluneční pleteni nebo v srdečním centru. Uvědom si, že jsi je s á m stvořil. Přijmi je. Nestrachuj se, když ucítíš tlak na žaludku nebo když pocítíš tlukot srdce. Vědomě vnímej frekvenci strachu. Nepovoluj, dokud všechna kmitání strachu nevystoupí na povrch tvého vědomí a ty je můžeš vnímat jako bytosti.

Tvůj anděl strážný nyní před tebe staví veliké zrcadlo, abys v něm pomocí své představivosti viděl sebe a bytost strachu. Může se zjevit jako symbol nebo jako postava. Jestliže ji vidíš jako postavu, podívej se jí odhodlaně přímo do očí. Připomeň si, že tvé božské JÁ - tvoje duše - je nezranitelná a věčná, nezměrná láska. Zranitelné je pouze tvoje ego a všechna ta duševní vědomí, která obestavěla jádro tvé bytosti.

Jestli je ti to možné, opakuj po mně hlasitě:

„Bytosti strachu, promlouvám k tobě z moci svého božského JÁ a z moci svého harmonizovaného lidského JÁ. Pojď, postav se mi! Poutám tě svým pohledem, aby ses mi nemohla vyhnout. Ty, bytosti strachu, jsi v mnoha životech působila na mé tělo a ovlivňovala mé myšlenky a činy. ‚

Z plné moci svého božského JÁ a s pomocí všech přítomných andělů tě nyní měním v sebevědomí, božskou důvěru a lásku.
Andělé Světla zvyšují frekvenci srdeční čakry a sluneční pleteně. Bytost strachu teď vibruje na tak vysoké frekvenci, že ji již nemůžeme vnímat. Tvá méně vyvinutá vědomí možná chtějí ještě toto dění sledovat, aby cítila, jak se bytost strachu rozpouští…… Popros svého strážného anděla, který sleduje tvůj veškerý vývoj, aby ti ukázal symbol, jenž odpovídá tvým představám o bytosti strachu, aby se od tebe mohla vzdálit. A když tě nyní naplní pocit svobody a ulehčení, pak se raduj. Postavil ses svému doposud potlačovanému strachu. Přijal a proměnil si jej. Starý strach je rozpuštěn. Cítíš nyní mohutné proudy lásky z božského pramene tvého JA JSEM. Těmito silovými proudy můžeš beze strachu plnit všechny úkoly.
Strach, bolest, nedostatek sebevědomí, všechny tyto formy energie, kterými se živí naše nižší JÁ - to vše bylo proměněno impulsy lásky a Světla andělů. Strach se proměnil v odvahu, bolest v prominutí, sebelítost v lásku. V prostorách podvědomí, ve kterých panovala bytost strachu, zaplálo Světlo.
Nyní nechají proudit andělé Světla za tvou námahu jako nebeský dík nádhernou energii do tvého srdečního centra. Přijmi dík kosmických mocností a spoj se s nimi.

Představ si nyní lidi, které nemáš rád. Dívej se jim do očí a hledej v nich božskou jiskru, i když ti to nebude připadat lehké - božskou jiskru, která udržuje všechen život a je ve všem přítomna. Nemusíš se s těmito lidmi nutně stýkat, ale měl bys jim žehnat a odpustit jim. Potom zažiješ, jak se budou pozvolna měnit. Požehnej také lidem, kteří ti učinili bezpráví a kteří tě ranili. Žehnej jim nyní a pocítíš, jak se ve tvé duši rodí radost.
Prosím tě jako tvůj anděl Slunce, abys se mnou formuloval:

„JÁ JSEM řekou živé lásky ve všech úkolech.

JÁ JSEM LÁSKA a jsem věčně spojen s touto silou.

Neexistuje silnější moci, než je LÁSKA.
AMEN.“

V této době zlomu zprostředkováváme my, andělé a světelné bytosti, vám lidem stále důrazněji poselství, že jste ve skutečnosti Bohy. I když se mnozí zaleknou síly tohoto slova, prosíme vás o to láskyplněji: Probuďte se a poznejte své skutečné bytí, poznejte svatou skutečnost.