Mužská a ženská energie

 

Jeshua skrze Pamelu Kribbe


Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být opět s vámi. Jsem tak šťastný, že jsem ve vaší společnosti. Máte tendenci ke mně vzhlížet, vzhlížet k bytostem jako jsem já jako k mistrům, ale my to takto nevidíme. Vidíme, jak v tomto náročném čase následujete svoji cestu na Zemi, v čase, kdy se mnohé mění, a my vidíme, jak rostete k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte mistry, ke kterým občas vzhlížíte. A o tom to celé je - nalézt své vlastní mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, který je před vás přiveden tradicí či knihami nebo tím, že vám o něm řekne někdo jiný. Objevte své vlastní mistrovství - o tom to celé je.

Dnes bych rád hovořil o tématu, které sahá daleko do vaší historie: o mužských a
ženských energiích. Jsou to staré energie a mnohé se s nimi momentálně děje.

Nejdříve bych rád řekl něco o povaze mužského a ženského. Tyto energie jsou dva aspekty Jednoho. Z toho důvodu nejsou ve skutečnosti protichůdné či duální, jsou jedním; jsou dvěmi tvářemi jedné energie.

Mužská energie je aspekt, který je zaměřen na venek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která zhmotňuje Ducha a nabývá formu. Mužská energie tak zná mocnou tvořivou sílu. Být vysoce soustředěný a cílevědomý je pro mužskou energii přirozené. Tímto způsobem mužská energie vytváří individualitu. Mužská energie vám dovoluje oddělit se od Jednoty, od Celku, zůstat sám a být konkrétní jednotlivcem.

Ženská energie je energií Domova. Je to energie Původního Zdroje, plynoucího Světla, čistého Bytí. Je to energie, která se ještě nezhmotnila - vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je vše-zahrnující a oceánská; nerozlišuje a nespecifikuje.

Nyní si přestavte ženskou energii, která si uvědomuje jisté hnutí uvnitř, nepatrný neklid, touhu po…. rozpínání, touhu po tom, jít za své hranice, posunout se mimo sebe sama k tomu, aby získala zkušenost. Je zde touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přichází energie, která na tuto touhu odpovídá. Je to mužská energie, která jí chce sloužit a pomoct projevit se ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii a díky jejich součinnosti, celkovému souhrnu energií může nabrat zcela nový směr. Nová realita může být stvořena a v ní může být vše prozkoumáno a zažito ve stále měnících se formách manifestace.

Tanec mužského a ženského přináší proměnlivou podívanou stvořené reality, vašeho díla. Je to podívaná ohromné krásy, kde se mužská a ženská energie navzájem uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé spojení. A tak by to mělo být. Mužská a ženská energie patří k sobě, jsou to dva aspekty Jednoho a dohromady oslavují radostnou manifestaci, kterou by tato Tvorba měla být.

Bylo řečeno, že v konečném poznání toho, kým jste, jedinou skutečností, na které záleží, je: JÁ JSEM. A v této záhadné mantře se právě tak slučují oba tyto aspekty. V JÁ je mužská energie, ve JSEM je ženská energie. JÁ je škrtící, rozlišující. Dává zaměření, směr, dává individualitu: JÁ, ne druzí, JÁ. A potom JSEM. JSEM je oceánské, vše-zahrnující. Odráží oceánský Domov, ženskou energii, nevyčerpatelný zdroj, který nezná žádné hranice, žádnou rozdílnost. Plynoucí a spojující aspekt je jádrem ženské energie. V JÁ JSEM, se setkává mužské a ženské a blaženě spojují své energie.

Nyní v historii lidstva a ještě předtím než lidstvo existovalo, vznikl konflikt mezi mužským a ženským. Nyní do původu tohoto konfliktu nepůjdu. Ve vaší historii se mužská a ženská energie vzdalují, a tak se jeví jako protichůdné síly. Symbol jing-jang velmi dobře ukazuje skutečnou situaci. V mužském je vždy jádro ženského a v ženském je vždy jádro mužského, stejně jako je bílý bod v černém a černý bod v bílém. Ale během historie byla tato záhadná jednota mužského a ženského zapomenuta a tyto energie se samy sobě staly protikladnými jako černá a bílá. Základní jednota již nebyla respektována.

Právě nyní jste v poslední fázi průběhu tohoto konfliktu, ve kterém po mnoho staletí hrála mužská energie pachatele. Mužská energie hraje dlouho úlohu, ve které utlačuje, poškozuje a ničí ženskou energii. Nebylo tomu tak vždycky. Byly časy, ve kterých měla ženská energie nadvládu, manipulovala s mužskou energií a vládla jí. Tyto časy jsou ale u konce. Konflikt v jistém bodě dosáhl jiného obratu a role pachatele a oběti se obrátily. Mužská energie byla nyní u moci dlouhou dobu a zneužila této moci takovým způsobem, že ženská energie se oslabila a už si neuvědomovala celistvost svého Bytí. Kdykoli jsou ženská a mužská energie v konfliktu, rozpad obou je nevyhnutelný. Tam, kde se ženské stále více pronásleduje a ztrácí se v sebezapření, mužská energie se zas ztrácí v nemilosrdném násilí a v druhu agrese, kterou znáte z mnoha válek vaší minulosti.

Mužské a ženské závisí jedno na druhém. Když spolu vzájemně bojují, následky jsou katastrofální. Časy se mění. Od 19. a 20. století ženská energie znovu získala svoji sílu a povznesla se nad roli oběti. Toto vzkříšení pocházelo z hloubky ženské energie. Konečně dosáhla krajních hranic svého sebezapírání. V tomto bodě se sama sobě podívala do tváře a řekla: zašlo to příliš daleko, dál už to nepřipustím.

Mimochodem takto se to vždy vyvíjí mezi obětí a pachatelem. Změna začíná, když oběť už odmítá akceptovat. Pachatel se mohl dobře držet své role delší dobu, neboť měl menší důvod to zastavit. Revoluce začíná tam, kde už oběť odmítá akceptovat a konečně si bere svoji moc zpět. Ve všech případech utiskování, například žen v rodinách či společnosti, je skutečným momentem změny, když žena - či ženská energie uvnitř osoby - rozhodne sama za sebe: Už to nebudu snášet. Tehdy začíná skutečná změna. Vnější opatření jsou zbytečná do okamžiku, než nastane tato chvíle.

Vznikla ženská energie a její hvězda stoupá. Ve skutečnosti je nejnaléhavější záležitostí v této době a věku transformace mužské energie!! Nyní je čas pro novou definici mužské energie. Mohl bych toto poselství snadno nazvat „znovuzrození mužské energie“. Proto bych chtěl zdůraznit, že pouze v setkání s vyzrálou a vyváženou mužskou energií, může ženská energie znovu vzkvétat.

Ženská energie v minulém století a ještě dříve znovu získala moc a sílu. Začala kvést novým a vyrovnanějším způsobem. Navzdory nerovnosti pohlaví, která je v současné společnosti stále přítomna, je vzestup ženské energie nezadržitelný. Nicméně ženská energie nemůže získat úplnou sílu a vitalitu bez součinnosti s mužskou energií. Tohle má význam pro kolektivní úroveň stejně jako individuální. Ženská energie nemůže učinit svůj konečný průlom bez podpory a spojení s mužskou energií. Tohle není kvůli vrozené slabosti v ženské energii. Je to díky základní povaze mužské a ženské energie: faktem je, že jsou propletené a mohou naplnit své nejjasnější potenciály pouze ve vzájemné spolupráci. Proto je nyní nezbytné, aby se mužská energie přetvořila a pustila se do nového!

Když se podíváte na souhru mezi mužským a ženským na kolektivní úrovni, ženská energie se nyní nachází v pozici čekání. Ona čeká. V současnosti pokračuje boj uvnitř mužské energie mezi starým a novým. Nová vlna energie, která ctí a respektuje ženskou energii, začíná v kolektivní mužské energii svítat. Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou energií a společně vstoupit do Nového Věku. Zároveň je ovšem starší vlna mužské energie stále aktivní a pokouší se vytrvat. Tato energie zřetelně pracuje v sériích teroristických atentátů, které se odehrály všude po světě. Mužská energie ve své staré roli bezcitného útočníka tímto ukazuje svoji hanebnou stranu. V těch, kteří spáchají tyto ohavné útoky, jsou temné emoce: útok, vztek a zároveň naprostá bezmocnost a neschopnost. Z této prosté bezmoci se odvolávají na ty nejbrutálnější a nejdestruktivnější projevy moci. Tato mužská energie, o které mluvíme, je ve smrtelných křečích. Cítí, že se odehrávají velmi důležité kolektivní změny a že je lidstvo na prahu nové éry.

Jeden z problémů, kterému nyní čelíte, když rostete k vyrovnanější spolupráci mezi mužským a ženským je, jak si poradit s tímto druhem nemilosrdné energie. Co uděláme s touto starou mužskou energií, která se při svém pádu snaží tvořit tolik pustošení a destrukce, jak je to jen možné? Dovolte, abych vám řekl tohle: její pád je fakt. Boj staré mužské energie se zanikl, ale nevzdá se snadno a bude odolávat do poslední chvíle agresí a nemilosrdnými pokusy o dominanci.

Mnohé závisí na tom, jaký bude k těmto útočníkům vnitřní kolektivní postoj. Dovolíte hněvu a bezmoci vstoupit do svého vlastního energetického pole jako reakci na činy násilí? Pak se zpřístupníte energetickému poli útočníků. V té chvíli se cítíte přemoženi hněvem a odporem vůči nim a oni tak dosáhli svého cíle. Vy jste pak vsáni do jejich energetické vibrace a mohli byste stejně tak zabít: zabít vrahy nevinných. Vše je to velmi srozumitelné, ale je podstatné uvědomit si, co se tu odehrává. Jakmile zde povstávají intenzivní emoce, je moudré si udělat pauzu, v tichu. Vrátit se do ticha, do vědoucí části vás samých a zeptat se: co se tu ve skutečnosti odehrává? Vše je to nyní o vaší moudrosti a pronikavosti, vaší schopnosti vidět skrze věci a cítit, co je ve skutečnosti v sázce. Svět nebude převzat teroristickými silami; stará mužská energie svého času sloužila a nablízku je její hodina smrti.

Nejdůležitější poselství, které mám ohledně terorismu, této manifestace staré mužské agrese je: zůstaňte bdělí! Nenechejte se vyvést z rovnováhy pocity bezmoci, tj. tím, že jste stále pronásledováni. Vězte, že nikdo nebude touto agresivní energií dotčen, pakliže jí nedovolí vstoupit do svého energetického pole. Když nebudete reagovat hněvem či nenávistí, nebudete ji k sobě přitahovat. Budete v bezpečí a chráněni svým vlastním světlem.

Rád bych, abyste věnovali pozornost více světské individuální úrovni. Úrovni, ve které se zabýváte mužskými a ženskými energiemi uvnitř sebe. Protože boj mezi mužskými a ženskými energiemi probíhal taktéž na úrovni individuální. Vše, co se děje kolektivně, zrcadlí procesy na individuální úrovni.

Abych ilustroval důležitost rovnováhy mezi ženským a mužským na individuální úrovni, budu hovořit o centrech energie v každém člověku, které jsou taktéž nazývány čakrami. Sedm z nich znáte a jsou umístěné podél páteře, od kostrče k temeni. Krátce se podíváme na všechny tyto čakry, abych vám ukázal, že všechny jsou charakterizovány převážně mužským nebo ženským typem energie.

Kořenová (kostrč) čakra je energetickým centrem, které vás spojuje se Zemí. Energie v této čakře se vztahuje k Zemi a dovoluje vám projevovat svoji energii duše ve fyzické formě, v husté, hmotné úrovni reality. S ohledem na dosahování a projevování tohoto typu energie v kořenové čakře, ji můžete nazývat převážně mužskou čakrou. Čakra není nikdy zcela mužská nebo ženská, ale dalo by se říci, že zde má mužská energie vedení.

Druhá čakra se nazývá pupeční (sakrální) čakra a je centrem emocí. Toto centrum vám umožňuje prožívat emoce, výkyvy nálad, zkrátka všechny maxima a minima emocionálního života. Je to vnímavé centrum. Proto ji nazývám ženským centrem, čakrou, ve které převládá tok ženské energie.

Třetí čakra, také nazývána solar plexus, je centrem akce a tvořivosti. Je to centrum, které umožňuje energii projevit se ve fyzické realitě. Můžete ji přirovnat k slunci, k výlevu paprsků a síly žlutého slunečního světla (přírodní barva třetí čakry je žlutá). V solar plexu jsou vaše myšlenky, nápady a touhy transformované do vnější manifestace. Je to čakra akce a vnějšího vyjádření. Je to také sídlo ega, ve smyslu pozemské osobnosti, bez negativních náznaků. Převládající energie je mužská.

Srdeční čakra je vnímavým centrem jako čakra pupeční a má zvláštní schopnost spojovat se s jinou proudící energií. Je to centrum, ve kterém se spojují energie tří nižších čaker (pozemská realita) a tří horních čaker (kosmická realita). Srdce je mostem mezi myslí (hlavou) a emocemi (břichem). Ze srdce se také můžete spojit s druhými a překročit sami sebe. Srdce překračuje hranice ega a umožňuje vám cítit jednotu se vším, co je mimo vás, dokonce se Vším-Co-Jest. Srdeční čakra je bránou k energii Domova. Je centrem spojení, a proto je převážně ženské.

Krční čakra je mužská. Z tohoto centra je dáván vnitřním výzvám, myšlenkám a emocím fyzický tvar skrze řeč, pláč, smích, zpěv, křik atd. Zde je vnitřní život vyjádřen navenek komunikací skrze hlas a jazyk. Toto centrum vám umožňuje seznámit druhé se svým vnitřním světem skrze fyzické signály: slova, zvuky, pojmy. Je to centrum manifestace, které vám umožňuje zaměřit svoji energii navenek do fyzické roviny. Je to také centrum tvořivosti.

Šestá čakra, taktéž nazývána „třetí oko“, je umístěna uprostřed hlavy a je opět ženská. Přijímá mimosmyslové, intuitivní dojmy a překračuje hranice fyzického (pět fyzických smyslů). Je to sídlo jasnozřivosti, jasného cítění, atd. Skrze toto centrum můžete cítit energii někoho jiného - emoce, bolesti, radosti - jako své vlastní. S touto schopností empatie překračujete hranice ega a spojujete se s „tím, co nejste vy“.

Nakonec je zde korunní čakra, na vrcholku hlavy. Tato čakra není mužská ani ženská. Nebo můžeme říci: je obojí. V této čakře se povznášíte nad dualitu mužského a ženského. Korunní čakra je zajímavou kombinací obou těchto energií. Když je v rovnováze, vědomí uvnitř je ve stádiu přijímání stejně jako rozpínání. Je zde rozpínání „vzhůru“ do jiných dimenzí, kde hledá spirituální význam či podporu nebo hlubší vrstvy Sebe Sama. A zároveň je zde tichá a klidná vnímavost, vědění, že odpovědi přijdou v pravý čas. Je to typ vědomí, které je nesmírně soustředěné a stejně tak nesmírně vnímavé. V tomto „stavu mysli“ přicházíte velmi blízko k jednotě, která tvoří základ mužské a ženské energie, energii Ducha či Boha.

Teď jsem velmi přibližně načrtnul pohyb mužské a ženské energie proudící skrze energetické tělo lidské bytosti. Nyní bych rád hovořil zvláště o nejnižších třech čakrách. Jsou to čakry, které jsou nejvíce spojeny se Zemí, které jsou nejvíce spojeny s bytím v pozemské říši. Tato oblast nejnižších tří čaker má nesmírný význam na vaší vnitřní cestě léčení, protože v této oblasti leží nejhlubší traumata a emocionální jizvy.

Často cítíte, že jste pozemské bytosti, které se otevírají spirituálnu. My to ovšem vidíme opačně. Jste spirituální bytosti, které se otevírají Zemi. Země je oslnivá destinace, skrytý diamant, který má odhalit svoji skutečnou krásu. Země je Zaslíbenou Zemí!

Nebe je vaším rodištěm. Vy se ale nevrátíte do stádia vědomí, které si pamatujete jako „Domov“ nebo „Nebe“, do stádia čistého spirituálního bytí. Dobrodružství Tvoření vás přenáší do nové destinace. Vždy se rozšiřujete a vyvíjíte ke zcela novému typu vědomí. (O tom jsme mluvili v poslední kapitole série Pracovníků Světla). Země je podstatnou částí této cesty.

Nicméně, ve svých manifestacích na Zemi a ve svých pokusech vyjádřit se jste utrpěli mnoho bolesti. Téměř všichni z vás máte těžké emocionální zranění v nejnižších třech čakrách způsobené prožitím odmítnutí, násilí a opuštění. To se mohlo odehrát v minulých životech stejně jako v životě současném. Téměř všechny energie zablokované v horních čakrách jsou spojené s emocionálními zraněními ve třech spodních čakrách.

Nejdříve řeknu něco málo o kořenové čakře.  Vaše spojení se Zemí se, zvláště pro Pracovníky Světla, emočně zatížilo. Jelikož jste se setkali s vážným odporem přes mnoho životů, existuje ve vás mnoho strachu a rezervovanosti, když přijde na skutečné zakotvení sebe sama. Zakotvení sebe sama znamená být plně přítomen ve svém pozemském těle a vyjadřovat své nejniternější inspirace v hmotné realitě. O překážce k plnému zakotvení sebe sama jsme hovořili dříve (v Sérii Pracovníků Světla). Je to především tím, že „jste byli jiní“ a byli jste za to odmítáni.

V druhé čakře, v emocionálním centru, jste byli taktéž hluboce ovlivněni prožitky ohrožení či opuštění (doslovně nebo emocionálně) a tím, že jste byli vážně omezeni ve svém sebevyjádření.

Těmito traumatickými břemeny v nejnižších dvou čakrách je také silně zatížen solar plexus (třetí čakra). Solar plexus se týká životní síly, tvořivé energie a moci. Znáte několik příkladů toho, co znamená skutečná moc. Myslím tím moc, která není agresivní a destruktivní. V čakře solar plexu často vidíte, že se osoba projevuje buď agresivním, ovládajícím způsobem nebo potlačeným a příliš zdrženlivým způsobem. Oba způsoby jsou výsledkem skrytých pocitů bezmoci, pramenící ze zranění první a druhé čakry. Ve třetí čakře je to vše o nalezení rovnováhy zacházení s mocí a kontrolou, je to o vyváženém egu.

Ego je dobré! Ego má řádnou funkci. Poskytuje zaměření vašemu vědomí, které vám umožňuje působit a projevit se jako oddělení jedinci, kterými jste. Ano, vy jste součástí vyššího Celku, ale stejně tak jste „Já“, oddělené a odlišené od kohokoli jiného. Ego je nezbytným doplňkem vaší spirituální části, která překračuje „Já“. Energie ega je v energetické realitě, ve které žijete, zcela úctyhodná a oprávněná. Skutečná moc je v radostném sladění ega a Ducha.

Oblast nejnižších tří čaker je nejdůležitější oblastí v sebe-léčení a vnitřním růstu. Vaší největší spirituální výzvou právě teď je postarat se o tuto svoji zraněnou oblast uvnitř. Meditace k překročení fyzické reality nebo spojení se s prchavými kosmickými úrovněmi není nyní vaším hlavním cílem. Váš cíl je věnovat své nejjemnější pochopení a milující podporu svému zraněnému dítěti uvnitř a znovu obnovit jeho krásu a hravost. Tohle je vaše spirituální cesta; zde leží největší poklad. Vaše ochraňující a respektující lidská část, vaše dětská část je vaší cestou k božskému soucitu a osvícení.

Nyní bych rád upoutal vaši pozornost k faktu, který je uvnitř této energetické oblasti - dvě ze tří příslušných čaker jsou mužské. To ukazuje na to, že zvláště ohledně mužských energií uvnitř každého z vás je třeba udělat mnoho léčivé práce. Proto je moje zpráva k vám nyní taková: vyléčte mužskou energii uvnitř! Ženská energie se v mnoha ohledech zotavuje a získává sílu potřebnou ke svému plnému a krásnému vyjádření. Ženské vlastnosti - intuice, citlivost a propojenost jsou stále více oceňovány individuálně i kolektivně. Není ale jasné, jak skutečně vypadá vyrovnaná mužská energie. Mužská energie se nějak ztratila ve falešných představách, co to znamená „být mužem“ - ve stereotypech, které se zúžily na moc skrze agresi. Je podstatné poznat a vyjádřit skutečnou povahu mužské energie. Ženská stránka nyní potřebuje vyváženou mužskou energii, aby mohla plně naplnit svoji roli. Ženská energie čeká nejen na kolektivní úrovni, ale také na úrovni individuální. Ženská energie vystupuje ze své role oběti, znovu získává svoji sebeúctu a nyní čeká, aby se mohla silně a radostně projevit skrze opětovné sjednocení s mužskou energií.

Jaká je tedy síla vyvážené mužské energie? To platí pro mužskou energii v mužích i ženách.

V první čakře vede vyléčená a vyrovnaná mužská energie k sebe-uvědomění. Mužská energie již nemusí více zápasit a bojovat. Je přítomna skrze sebe-uvědomění. Přítomnost, tj. být plně přítomný s celou vaší duší, je základní vlastností první čakry. Být přítomen sebe-vědomě znamená zůstat si vědom sebe sama, zůstat ve středu, neztratit se v názorech, očekáváních či potřebách někoho jiného. Je to o nalezení rovnováhy mezi spojením s druhými a být si skutečně vědom sám sebe. Vyvážená mužská energie v kořenové čakře vám umožňuje zůstat ve středu a být si plně vědom sám sebe, i když na sebe vzájemně působíte s druhými a s vnějším světem.

Je podstatné vyvinout tuto vlastnost sebe-uvědomění, aby chránila a vedla vaši ženskou energii. Ženská energie přirozeně inklinuje ke spojení s druhými (ostatními žijícími bytostmi) a k tomu, být současně přítomna s druhými laskavým a pečujícím způsobem. Mužská energie přispívá k hranicím a pomáhá najít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. S ohledem na plynoucí, propojující ženské energie, mužská energie v nejnižších čakrách naplňuje svoji roli ukotvení a opory. To je to místo, kde přecházíte do souladu sami se sebou, místo propouštění vazeb k druhým energiím, se kterými jste se spojili.

Solar plexus či třetí čakra naplňuje stejnou roli jiným způsobem. Tato čakra je, jak jsem řekl dříve, energetickým centrem ega. Stále máte s tímto pojetím ega potíže. Zvláště mezi dušemi Pracovníků Světla je tendence dívat se na dávající, sebe-překračující energie v lidské bytosti jako na „vyšší“. Ale není tomu tak. Žijete ve světě, ve kterém hrají dvě energie spolu a utváří stavební kameny Tvoření. Jedna má sklon se spojovat a hledat jednotu, druhá vytváří oddělení a individualitu. A ženská energie je stejně tak životaschopná a cenná jako mužská.

Je důležité uzavřít mír s mužskou energií, přijmout svoji individualitu, svoji jedinečnost, své „Já“. V životě je podstatná „samota“, která nemá nic společného s osamělostí, ale která se týká toho, abyste byli jedinečnou individualitou - „Já“. Přijmutí této samoty nestojí na způsobu zakoušení hlubokých spojení s druhými. Když skutečně přijmete svoji individualitu, stanete se posílenou, nezávislou a tvořivou individualitou, která je schopna hluboce sdílet svoji energii s kýmkoli a čímkoli, neboť nemá strach, že v ní ztratíte sami sebe nebo že se jí vzdáte.

Mužská energie solar plexu vám pomáhá stát se skutečně tvořivými a posílenými. To je to, na co ženská energie uvnitř vás čeká. Vaše upřímná inspirace se chce projevit ha hmotné úrovni, chce vystoupit velmi pozemským způsobem a přinést poselství lásky a harmonie na Zemi. Ženská energie je nositelem Nového Věku, ale potřebuje vyváženost mužské energie, aby se sama skutečně projevila a zakořenila ve hmotné realitě. Proto je tak důležité, aby byly energie první a třetí čakry vyléčené.

Energie zdravého ega, vyléčeného solar plexu, je sebevědomí. V první čakře je to sebe-uvědomění, ve třetí čakře je to sebevědomí. Není to druh arogance, který vidíte v nafouknutém egu. Je to o prosté důvěře v sebe sama: „Cítím, že to zvládnu!“ Je to o uvědomění si své vlastní nejhlubší inspirace, svých vlastních tvořivých schopností a jednání v souladu s nimi. Nechejte energie, aby z vás vytékaly, důvěřujte svým přirozeným talentům a darům, důvěřujte tomu, kdo jste a ukažte se světu! Zvláště pro vás, Pracovníky Světla, kteří nesete tolik vnitřního poznání a moudrosti je nyní čas, abyste se ukázali a přestali se skrývat. Je čas. Je to váš cíl a v něm najdete své nejhlubší naplnění.

Uzavřete uvnitř mír s mužskou energií. Neváhejte postavit se sami za sebe, přijmout samotu a dobře se o sebe starat. Buďte sobečtí v čistém a neutrálním smyslu slova. Vy jste ego, vy jste individualita. Nemůžete a nemusíte být vždy ochotni odpouštět a chápat. Není spirituální tolerovat vše a cokoli. Ovšemže jsou chvíle, ve kterých musíte říct „ne“ nebo se dokonce „rozloučit“ a neustoupit z toho, kdo jste. Čiňte tak bez viny či strachu a pociťte, jak vás mužské energie sebe-uvědomění a sebevědomí posilují k tomu, abyste nechali tu jemnou květinu své ženské energie kvést a zářit.

Vše je to o spolupráci mezi energiemi. Mužské a ženské energie musely společně klesnout v dlouhém a bolestivém boji. Stejně tak budou společně vzkvétat, neb jedna nemůže být vyvážena bez druhé. Nyní je ženská energie připravena vystoupit z popela ponížení a utiskování, je zde silná touha po znovuzrození mužské energie. Znovuzrození mužské energie se nakonec stalo očividné v kolektivním měřítku, ale nejdříve se projeví v každém z vás odděleně, v muži a ženě. Všichni jste majitelé těchto prastarých energií uvnitř vás a je vaším dědickým právem učinit jejich partnerství rovné a radostné.


© Pamela Kribbe 2005
www.jeshua.net